Các bước để thiết kế tại Công ty HAKIMI:

Qui trình thiết kế  nhà:

qui trinh thiet ke-Nha 1qui trinh thiet ke-Nha 2

 

 

Qui trình thiết kế nội thất:

qui trinh thiet ke- noi that 1qui trinh thiet ke- noi that 2